รูปแบบการสอบ

  • รูปแบบของระดับ Pre-Ecolier และ Ecolier จะมี 24 คำถามแบบตัวเลือกคำตอบ โดยข้อละ 3 คะแนน สำหรับคำถามข้อที่ 1-8, ข้อละ 4 คะแนนสำหรับคำถามข้อที่ 9-16 และข้อละ 5 คะแนนสำหรับคำถามข้อที่ 17-24 รวมคะแนนเต็ม 96 คะแนน

  • รูปแบบของระดับ Benjamin, Cadet, Junior และ Student จะมี 30 คำถามแบบตัวเลือกคำตอบ โดยข้อละ 3 คะแนน สำหรับคำถามข้อที่  1-10, ข้อละ 4 คะแนน สำหรับคำถามข้อที่  11-20 และข้อละ 5 คะแนน สำหรับคำถามข้อที่  21-30 รวมคะแนนเต็ม 120 คะแนน

  • คำถามทุกข้อจะมี 5 คำตอบให้เลือก

  • ทุกระดับการสอบใช้เวลาในการสอบ  90 นาที

  • หากผู้สอบเว้นว่างคำตอบจะได้ 0 คะแนนสำหรับข้อนั้น และไม่มีการหักคะแนนสำหรับข้อที่ตอบผิด

  • ไม่อนุญาตให้ใชัเครื่องคิดเลข

  • การแข่งขันเป็นข้อสอบภาษาอังกฤษโดยไม่มีการอ่านโจทย์ให้

เนื้อหาหลักสูตรการแข่งขัน KANGAROO MATH

Pre-Ecolier (Grade 1-2 / ประถมศึกษาปีที่ 1 - 2)

o    simple arithmetic operations with 1 digit and 2 digit numbers.
o    distinguishing simple figures.
o    time, clock.
o    number of days in a week, number of months in a year.

 

PAST PAPERS
(Pre-Ecolier)
 
Ecolier (Grade 3-4 / ประถมศึกษาปีที่ 3 - 4)

o    simple arithmetic operations with 1,2,3 and 4 digit numbers.
o    recognizing geometric figures.
o    a magic square with a sum of 15.
o    time, clock.
o    number of days in a week, number of months in a year.
o    addition, subtraction, multiplication, division.
o    intersection of sets.
o    perimeter and area of a square, a rectangle.

 

PAST PAPERS
(Ecolier)
 
Benjamin (Grade 5-6 / ประถมศึกษาปีที่ 5 - 6)

o    addition, subtraction, multiplication, division.
o    magic squares.
o    fractions and decimals.
o    clock, a calendar.
o    perimeter of a polygon.
o    area of a rectangle and a triangle.
o    lines and rays on a surface.
o    a cube, a rectangular solid.
o    acute, right, and obtuse angles.
o    mathematical logic.

 

PAST PAPERS
(Benjamin)
 
Cadet (Grade 7-8 / มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2)

o    operations on rational numbers.
o    powers of natural numbers.
o    equations, inequalities and systems of linear equations.
o    area of a rectangle, a triangle and a circle.
o    lines and rays on a surface.
o    volume and surface area of geometric figures.
o    angles: acute, right, and obtuse.
o    supplementary angles, sum of angles in a triangle and in a quadrilateral.
o    mathematical logic.

 

PAST PAPERS
(Cadet)
 
 Junior (Grade 9-10 / มัธยมศึกษาปีที่ 3 - 4) 

o    operations on real numbers.
o    functions, polynomials, equations, inequalities.
o    sequences of numbers.
o    elements of combinatorics.
o    synthetic plane geometry.
o    analytic plane geometry.

 

PAST PAPERS
(Junior)
 
Student (Grade 11-12 / มัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6)  

o    operations on real numbers.
o    functions, polynomials, equations, inequalities.
o    sequences of numbers.
o    elements of combinatorics.
o    synthetic plane geometry.
o    analytic plane geometry.
o    synthetic space geometry.
o    analytic space geometry.

PAST PAPERS
(Student)
 
Answer Keys
*** ข้อสอบอาจมีหัวข้อที่สัมพันธ์กันหรือต่อยอดไปจากหัวข้อที่แจ้งไว้***