top of page

KMT2020 ยกเลิกศูนย์สอบเปิดในกรุงเทพมหานคร

KMT Competition Day: 21st March 2020


หลังจากการประชุมทีมผู้จัดการมีให้ดำเนินการจัดรายการแข่งขัน Kangaroo Math Thailand 2020 ในวันที่ 21 มีนาคม และยึดถือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) จากประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563


นอกจากนี้กำหนดให้ยกเลิกการสอบสำหรับศูนย์สอบเปิดรับนักเรียนทั่วไปในกรุงเทพมหานคร ทั้งใน โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา และ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ซึ่งมีผู้สมัครจากหลายโรงเรียนเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ผู้สมัครจากศูนย์สอบที่ถูกยกเลิกดังกล่าวกรุณาใช้อีเมล์ที่ลงทะเบียนสมัครแจ้งอีเมล์ที่ยืนยันการสมัครกลับมา หรือส่งอีเมล์มาที่ kangaroomath.thailand@gmail.com พร้อมระบุรายละเอียดเพื่อคืนเงินค่าสมัครเต็มจำนวนดังนี้

  • ชื่อผู้สมัคร (ภาษาอังกฤษที่ใช้สมัคร)

  • อีเมล์ที่ลงทะเบียน

  • ใบยืนยันเข้าสอบ (Hall ticket)

  • รายละเอียดบัญชีสำหรับคืนค่าสมัคร (ธนาคาร, เลขที่บัญชี และชื่อบัญชี)


ทั้งนี้ให้ศูนย์สอบอื่นดำเนินการจัดสอบปกติ


จากที่กล่าวมาข้างต้น เราหวังว่าทุกคนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว และมีสุขภาพที่ดี ในสถานการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งในสภาวะที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้จะมีการอัปเดตเพิ่มเติมตามความเหมาะสม


ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2563

Ms Woraluk Tangcharoen

Member, Association Kangourou sans Frontieres (AKSF)

Director, Kangaroo Math Thailand Secretariat

411 views0 comments

Recent Posts

See All