PHI Connections

 

188/7 Samorrai Soi, Muang Nakhon Ratchasima, Thailand

contact@phiconnections.org

 

Tel: +66 928 874617

 

Join us on:

 

  • Facebook Classic

© 2019 by phiconnections.org 

About

รายการ Kangaroo Math Competition เป็นการแข่งขันระดับโรงเรียนนานาชาติ ที่ได้จัดตั้งโดย Association Kangourou sans Frontieres (AKSF), กลุ่มการศึกษาจาก Paris ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งก่อตั้งเมือปี 1980’s Kangaroo Math Competition ถึงปัจจุบันเป็นรายการแข่งขันคณิตศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 6 ล้านคนจาก 80 ประเทศในปี 2018.

และในปี 2018 ทางบริษัท Phi Connections ก็ได้รับสิทธิ์จาก AKSF เพื่อจัดรายการแข่งขัน Kangaroo Math Competition ในประเทศไทยโดยปี 2019 จะเป็นปีแรกที่รายการ Kangaroo Math จัดขึ้นในประเทศไทย!

Objectives

● ช่วยสนับสนุนและเพิ่มโอกาสให้กับผู้ที่ต้องผลักดันให้การศึกษาเราก้าวสู่ระดับนานาชาติ

● สร้างบรรยากาศและส่งเสริมกิจกรรมทางด้านคณิตศาสตร์ให้เป็นที่แพร่หลายในกลุ่มนักเรียนและคุณครูภายในประเทศ

● ให้เด็กไทยได้แสดงความสามารถพร้อมกับได้รับประกาศนียบัตรจากองค์กรในระดับนานาชาติ

● เพิ่มผู้เข้าร่วมรายการแข่งขันในประเทศไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งจากของรายการ International Kangaroo Math Competition จากหลายประเทศอื่นๆ ทั่วโลก

●ให้กับนักเรียนได้มีประสบการณ์ได้พบกับโจทย์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจซึ่งได้ออกแบบมาโดยองค์การระดับนานาชาติ 

● ช่วยให้นักเรียนได้นำความรู้คณิตศาสตร์ที่ได้เรียนจากโรงเรียนนำมาประยุกต์ใช้ผ่านโจทย์ที่หลากหลายและน่าสนใจ

Advantages

● KMC เป็นการแข่งขันที่มีความเฉพาะและมีความต่างจากการรายการแข่งขันอื่นเช่นรายการ Math Olympiads

● เนื้อหาหลักสูตรของ KMC  จะไม่นำหน้าชั้นเรียนมากเกินไปเมื่อเทียบกับรายการ Olympiad ซึ่งเด็กสามารถเข้าร่วมแข่งขันได้โดยไม่ต้องผ่านฝึกฝนพิเศษเพื่อแข่งขัน

● เนื้อหาหลักสูตรของ KMC สอดคล้องกับหลักสูตรทางโรงเรียน ซึ่งทำให้รายการ KMC ต่างไปจากการทดสอบอื่นที่ต้องใช้ความรู้เกินชั้นเรียน

● นักเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับ Grade 1 จนถึง Grade 12 หรือ ประถมและมัธยม สามารถเข้าร่วมรายการ KMC ได้ ซึ่งประกอบไปด้วย 6 ระดับซึ่งจะมีระดับความเข้มข้นในเนื้อหาที่ต่างกัน

Students' Benefits

● เพิ่มความสนใจทางคณิตศาสตร์อขงนักเรียน

● ช่วยเพิ่มให้นักเรียนได้รู้จักและมีส่วนในการเข้าร่วม Math Olympiads

● สร้างให้นักเรียนมีความคิคสร้างสรรค์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์

● นักเรียจะได้คุ้นเคยกับการแก้ไขโจทย์ปัญหา

● พัฒนาความสามารถในการหาคำตอบจากคำถามที่หลากหลาย HOTS  (Higer Order Thinking Skill)

ใครควรที่จะเข้าร่วมแข่งขันในรายการนี้?
นักเรียนในโรงเรียนทุกครั้งทีมีความต้องการที่ทักษะและความเข้าใจในการแก้ไขโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์..”

 

ระดับการสอบแต่ละประเภท

ชุดข้อสอบ 6 ชุด สำหรับ 12 ระดับ

Pre-Ecolier

Grade 1-2

ป.1 - ป.2

Ecolier

Benjamin

Grade 3-4

ป.3 - ป.4

Grade 5-6

ป.5 - ป.6

Cadet

Grade 7-8

ม.1 - ม.2

Junior

Grade 9-10

ม.3 - ม.4

Student

Grade 11-12

ม.5 - ม.6

รูปแบบการสอบ

24 คำถามแบบเลือกคำตอบ

(Pre-Ecolier and Ecolier)

30 คำถามแบบเลือกคำตอบ

(Benjamin, Cadet, Junior and Student)

 

เวลาสอบ: 90 นาที

AWARDS

  • เหรียญทอง           ผู้ที่ได้ลำดับ 10% แรกของผู้เข้าร่วมแข่งขัน

  • เหรียญเงิน             ผู้ที่ได้ลำดับ 10% ถัดไปของผู้เข้าร่วมแข่งขัน

  • เหรียญทองแดง     ผู้ที่ได้ลำดับ 10% ถัดไปของผู้เข้าร่วมแข่งขัน

  • ใบประกาศชมเชย  ผู้ที่ได้ลำดับ 20% ถัดไปของผู้เข้าร่วมแข่งขัน

 

ผู้ชนะในรางวัลต่างๆ จะแยกตามลำดับชั้นที่ศึกษาอยู่  (เช่น นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 จะไม่ได้แข่งกันกับประถมศึกษาปีที่ 2)


ผู้เข้าร่วมแข่งขันที่ไม่ได้รับรางวัลทุกคนจะได้รับใบประกาศนียบัตร Participation.

 

ถ้วยรางวัลสำหรับโรงเรียน Top 3 schools : พิจารณาจากลำดับโรงเรียนที่ได้จัดสอบในโรงเรียนโดยอิงจากรางวัลเหรียญทอง, เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ของนักเรียนที่ได้รางวัลดังกล่าวจากโรงเรียน

ค่าสมัครสอบ

550 บาท 

 

กำหนดการสำคัญ

15 Jan 2019       เปิดรับลงทะเบียนวันแรก
16 Mar 2019     ปิดรับลงทะเบียน
30 Mar 2019     K-Day (วันสอบแข่งขัน)
4 May 2019       ประกาศผลผ่านเว็บไซด์ 
https://www.phiconnections.org/kmc-result

 

สถานที่จัดสอบ

สมัครสอบภายในโรงเรียน

จัดดำเนินการสอบภายในโรงเรียน หรืออาจเปิดรับผู้สอบแข่งขันจากภายนอกเข้าร่วมด้วย

สมัครสอบรายบุคคลจากศูนย์สอบเปิด