ประกาศการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ Kangraroo Math Thailand 2020

เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

******************************************

ตามที่ Kangaroo Math Thailand ได้กำหนดจัดสอบการแข่งขันคณิตศาสตร์ประจำปี ในวันที่ 21 มีนาคม 2563 นั้นเนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ได้รับการระบุเป็นโรคติดต่อร้ายแรง ตามราชกิจจานุเบกษา ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ดังนั้นเพื่อให้การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข Kangaroo Math Thailand จึงประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในวันที่จัดสอบ ดังนี้


1. ไม่อนุญาตให้เข้าสอบ สำหรับผู้สอบหรือมีบุคคลในครอบครัวที่พักอาศัยอยู่ร่วมบ้านเดียวกัน ที่มีประวัติเดินทางกลับหรือเดินทางผ่าน(Transit) มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงได้แก่ ประเทศจีน, ไต้หวัน, ฮ่องกง, มาเก๊า, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อิตาลี, อิหร่าน, เยอรมัน,ฝรั่งเศส, และประเทศอื่น ๆ ตามประกาศของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ที่อาจจะประกาศเพิ่มเติมภายหลัง ไม่อนุญาตให้เข้าสอบ


2. ผู้ที่มีอาการป่วย มีไข้ ไอ ทั้งผู้เข้าสอบและผู้ปกครอง ไม่อนุญาตให้เข้าในบริเวณที่จัดสอบ


3. ผู้เข้าสอบควรสวมหน้ากากอนามัยทุกคน โดยผู้เข้าสอบต้องจัดเตรียมมาเอง


4. ทางผู้จัดรายการ Kangaroo Math Thailand จะดำเนินการมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม ก่อนเข้าห้องสอบ ดังนี้

>>> 4.1 กำหนดจุดคัดกรอง และตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย

>>> 4.2 มีจุดบริการเจลล้างมือบริการ ก่อนเข้าห้องสอบและตามจุดที่ศูนย์สอบจัดไว้ โดยผู้เข้าสอบควรล้างมือก่อนเข้าห้องสอบทุกคน

>>> 4.3 จัดให้มีสบู่ล้างมือ ในห้องน้ำ โดยผู้เข้าสอบควรล้างมือก่อนเข้าสอบทุกคน


ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563


Ms Woraluk Tangcharoen

Member, Association Kangourou sans Frontieres (AKSF)

Director, Kangaroo Math Thailand Secretariat

657 views0 comments

Recent Posts

See All

Dear students, teachers and parents, International Singapore Maths Competition (ISMC) 2020 Results are out! It is indeed a pleasure to organize ISMC. We are thankful to every one of you for supporting