top of page

ประกาศการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ Kangraroo Math Thailand 2020

เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

******************************************

ตามที่ Kangaroo Math Thailand ได้กำหนดจัดสอบการแข่งขันคณิตศาสตร์ประจำปี ในวันที่ 21 มีนาคม 2563 นั้นเนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ได้รับการระบุเป็นโรคติดต่อร้ายแรง ตามราชกิจจานุเบกษา ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ดังนั้นเพื่อให้การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข Kangaroo Math Thailand จึงประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในวันที่จัดสอบ ดังนี้


1. ไม่อนุญาตให้เข้าสอบ สำหรับผู้สอบหรือมีบุคคลในครอบครัวที่พักอาศัยอยู่ร่วมบ้านเดียวกัน ที่มีประวัติเดินทางกลับหรือเดินทางผ่าน(Transit) มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงได้แก่ ประเทศจีน, ไต้หวัน, ฮ่องกง, มาเก๊า, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อิตาลี, อิหร่าน, เยอรมัน,ฝรั่งเศส, และประเทศอื่น ๆ ตามประกาศของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ที่อาจจะประกาศเพิ่มเติมภายหลัง ไม่อนุญาตให้เข้าสอบ


2. ผู้ที่มีอาการป่วย มีไข้ ไอ ทั้งผู้เข้าสอบและผู้ปกครอง ไม่อนุญาตให้เข้าในบริเวณที่จัดสอบ


3. ผู้เข้าสอบควรสวมหน้ากากอนามัยทุกคน โดยผู้เข้าสอบต้องจัดเตรียมมาเอง


4. ทางผู้จัดรายการ Kangaroo Math Thailand จะดำเนินการมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม ก่อนเข้าห้องสอบ ดังนี้