รูปแบบการสอบ

รูปแบบของแต่ละระดับ Primary 2, Primary 3, Primary 4, Primary 5, and Primary 6 จะมีคำถามทั้งหมด 25 ข้อ โดยเติมคำตอบลงในช่องว่าง  ใช้เวลา 90 นาที  คำถามจะเริ่มจากข้อง่ายและจะยากขึ้นตามลำดับโดย ข้อ 1-10 ข้อละ 2 คะแนน, ข้อ 11-20 ข้อละ 4 คะแนน และ ข้อ 21, 22, 23, 24, 25 จะมีคะแนนข้อละ 6, 7, 8, 9, 10 คะแนนตามลำดับ โดยจะมีคะแนนแต็น 100 คะแนน หากผู้สอบไม่เติมคำตอบ ข้อนั้นจะเป็น 0 คะแนน และไม่มีการหักคะแนนหากตอบผิด

เนื้อหาหลักสูตรการแข่งขัน International Singapore Maths Competition (ISMC)

 
Primary 2

 

Numeration (P2)

 • Number notation and place values (hundreds, tens, ones) Money

 • Comparing and ordering numbers, Number Patterns

 •  Odd and even numbers

 •  2-step word problems involving 4 operations (up to 3 digits)

  

Fractions (P2)

 • Fractions as part of a whole comparing and ordering like fractions and unit fractions with denominators not exceeding 12

 • Addition, Subtraction of like fractions with denominators not exceeding 12

 • Solving word problems

 

Measurement (P1)

 • Measuring and comparing lengths of objects in non-standard units

 • Telling time to the hour/half hour, time in years, months, weeks, days, hours

 

Geometry (P1)

 • Making patterns with 2D shapes (rectangle, square, circle, triangle)

 

Data Analysis (P1)

 • Interpreting data from picture graphs

 

Question Paper  [ 2018 ]

Solution   [ 2018 ]

Answer Sheet   [ 2018 ]

 

 
Primary 3

 

Numeration (P3)

 • Number notation and place values, including decimals and money

 • Number Patterns

 • 2-step word problems involving 4 operations (up to 4 digits)

 

Fractions (P3)

 •  Equivalent fractions

 • Addition, Subtraction of related fractions

 • Comparing and ordering unlike fractions with denominators (up to 12) Interpretation of fraction as a part of a whole

 • Solving word problems

  

Measurement (P2)

 •  Comparing and ordering Length (m/cm), Volume (l), Mass (kg/g)

 • Telling time to 5 minutes, time in years, months, weeks, days, hours, minutes

 • Area and Perimeter of composite figures

 

Geometry (P2)

 •  Identify, composing and decomposing different 2D figures (rectangle, square, triangle, semicircle, quarter circle)

 • Copying figures on dot grid or square grid

 • Identifying, naming, describing and classifying 3Dshapes (cube, cuboid, cone, cylinder, sphere)

 

Data Analysis (P2)

 •  Interpreting data from picture graphs with scales

 • Solving word problems

 

Logic (P2)

 • Inferring and deducing relationships between objects given a set of clues

 

Question Papers  [ 2016 ] , [ 2017 ] , [ 2018 ]

Solutions  [ 2016 ] , [ 2017 ] , [ 2018 ]

Answer Sheets   [ 2016 ] , [ 2017 ] , [ 2018 ]

 

Primary 4

 

Numeration (P4)

 • Number notation and place values, including decimals

 • 4 operations

 • Factors and multiples (including HCF and LCM)

 • Solving word problems involving the 4 operations

 

Fractions (P4)

 • Mixed numbers and improper fractions

 • Addition, Subtraction and Multiplication

 • Interpretation of fraction as a part of a set of objects

 • Solving word problems

 

Measurement (P3)

 • Length (km), Volume (ml), length/mass/volume (of liquid) in compound units

 • Converting km to m, m to cm, kg to g, l to ml (and vice versa)

 • Time in years, months, weeks, days, hours, minutes and seconds

 • Area and Perimeter of composite figures

 

Geometry (P3)

 • Right, acute and obtuse angles

 • Parallel, perpendicular lines

 • Draw on square grid

 

Data Analysis (P3)

 • Interpreting data from tables, bar graphs and line graphs

 

Logic (P3)

 • Inferring and deducing relationships between objects given a set of clues

 

Question Papers  [ 2016 ] , [ 2017 ] , [ 2018 ]

Solutions  [ 2016 ] , [ 2017 ] , [ 2018 ]

Answer Sheets   [ 2016 ] , [ 2017 ] , [ 2018 ]

 

 
Primary 5   *** Calculators Allowed ***

  

Numeration (P5) 

 • Number notation and place values, including decimals and fractions

 • Application of factors and multiples in problem solving

 • Numerical manipulations

 • Solving word problems involving the 4 operations, including order of operations

 

Percentage (P5)

 • Percentage as part of a whole

 • Fractions and decimals as percentages and vice versa

 • Solving word problems involving percentage

 

Ratio (P5)

 •  Expressing a ratio in its simplest form

 • Solving word problems involving ratio of two or three given quantities, their sum or difference, before and after change

 

Measurement (P4)

 • Time in years, months, weeks, days, hours, minutes and seconds, 24-hour clock

 • Area and Perimeter of composite figures

 

Geometry (P4)

 • Angles of composite figures

 • Symmetry

 

Data Analysis (P4)

 • Interpreting data from tables, bar charts and line graphs

 

Logic (P4)

 • Inferring and deducing relationships between objects given a set of clues

 

 

Question Papers  [ 2016 ] , [ 2017 ] , [ 2018 ]

Solutions  [ 2016 ] , [ 2017 ] , [ 2018 ]

Answer Sheets   [ 2016 ] , [ 2017 ] , [ 2018 ]

 
 
Primary 6   *** Calculators Allowed ***

 

Numeration (P6)

 • Number notation and place values, including decimals and fractions

 • Application of factors and multiples in problem solving

 • Numerical manipulations

 • Solving word problems involving the 4 operations, including order of operations

 

Algebra (P6)

 • Representation of an unknown number using a letter

 • Solving word problems involving algebraic expressions

 

Percentage (P6)

 • Solving for percentage part or whole of a quantity

 • Expressing one quantity as a percentage of another

 • Comparison of two quantities by percentage

 • Solving word problems involving percentage

 

Ratio (P6)

 • Expressing a ratio on its simplest form

 • Solving word problems involving ratio of two or three given quantities, their sum or difference, before and after change

 

Measurement (P5)

 • Time in years, months, weeks, days, hours, minutes and seconds, 24-hour clock

 • Area and Perimeter of composite figures

 • Length, mass and volume of cuboids

 • Area of triangle

 • Volume of cube and cuboid

 • Spatial visualisation

 

Geometry (P5)

 • Properties of angles

 • Angles and properties of triangles, parallelogram, rhombus and trapezium

 • Symmetry

 

Data Analysis (P5)

 • Interpreting data from tables, bar charts and line graphs

 • Average

 

Logic (P5)

 • Inferring and deducing relationships between objects given a set of clues

 

Combinatorics (P5)

 • Finding largest, smallest or optimal number of options satisfying certain criteria, deciding when the criteria can be met

 

Question Papers  [ 2016 ] , [ 2017 ] , [ 2018 ]

Solutions  [ 2016 ] , [ 2017 ] , [ 2018 ]

Answer Sheets   [ 2016 ] , [ 2017 ] , [ 2018 ]

 

 
*** ข้อสอบอาจมีหัวข้อที่สัมพันธ์กันหรือต่อยอดไปจากหัวข้อที่แจ้งไว้***